+++Past Performances+++
<<Back
<<List>>
Next>>
 
> Stage 11 "Ishitubutuantisitu no Otoko"
[A man of the Lost article in property room] by MUGENSHA THEATRE COMPANY
 


Date
9/1-9/4, 2005
Venue
Zamuza Asagaya
Drama production cooperation Anjyu Nomiya
Production
MUGENSHA THEATRE COMPANY
Director
So-un KOTAKEBAYASHI
Cast

Yoshiharu Masuda / Ohno Hiroyuki / Akiyo Yokokawa /Makoto Saito/
Hiromi Kasuga / Masako Koshino/
Yosuke Miyazaki / Yuri Kataoka
Satoko Yasunaga
Nao Kusumi(clarinet) / Shinji Furukawa

Sponsor Masakatsu KANEKO
Association of Suginami-ku culture / interchange Suginami-ku


<<Back
<<List>>
Next>>