>>Back

*Cast & Staff *

Director
So-un KOTAKEBAYASHI

Cast
Yoshiharu MASUDA
Akiyo YOKOKAWA
Hiroyoshi OHNO
Makoto SAITO
Masako KOSHINO
Hiromi KASUGA
Nao KUSUMI
Masaki TAKAHASHI

Tsunao YAMAI
[NOH Player(KOMPARU School)]
Shino FUJIMOTO

Narration
Yui TERADA
Jamil Jivanjee

Staff

Producer
Jamil JIVANJEE
Mugensha Theatre Company

Set
Shohey YAMASHITA

Props
Yumena MITSUKI

Costume
Chieko IKARASHI

Lighting
Azusa ONO

Sound Design
Mariko NAKATA
(OFFICE my on)

Sound Operator
Jumpei TSUCHIKAWA

Stage maneger
Kiyomasa AOYAMA

Sponsors
Masakatsu KANEKO
ATTRACTORS
Sasakawa Foundation
JAPAN-UK 150

Special Thanks
Hosen OIKAWA
Shinji FURUKAWA
Yasuo HORI
Harryronald MAWBEY
Chihiro KOKUBU
Kumiko TAKEDA
British Airways

<close>